regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU

  1. Postanowienia ogólne – Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a.   Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.newsouldesign.pl

b.   Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której zapisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu

c.   Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.newsouldesign.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia

d.   Towar – grafiki prezentowane w Sklepie internetowym

e.   Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy New Soul Design Marta Kozłowska – Derlatka, os. Górali 5, 31-959 Kraków, NIP: 7393285657, REGON: 122616666, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem internetowego Sklepu

f.   Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827)

g.   Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

h.   Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.)

i.   Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru

2. Zakres ważności regulaminu

Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich zamówień zawartych pomiędzy firmą New Soul Design – Marta Kozłowska – Derlatka, os. Górali 5, 31-959 Kraków, NIP: 7393285657, REGON: 122616666 (zwaną poniżej New Soul Design) i jej Klientami w sklepie internetowym www.newsouldesign.pl (http://www.newsouldesign.pl/).

3. Przebieg procesu zamówienia, umowa kupna, limity zamówienia

– Przebieg procesu zamówienia

New Soul Design oferuje swoim Klientom szeroką serię grafik kolekcjonerskich do dekoracji wnętrz. Produkt jest umieszczany w wirtualnym koszyku poprzez podanie żądanej ilości i kliknięcie na przycisk „dodaj do koszyka”. Klient może w dowolnym momencie sprawdzić produkty w wirtualnym koszyku i w razie potrzeby dokonać zmian. Jeśli Klient chce sfinalizować zamówienie, po wybraniu sposobu dostawy, przechodzi dalej, klikając na przycisk „realizuj zamówienie”gdzie zostaje przekierowany do strony gdzie wypełnia swoje dane kontaktowe. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji poprzez kliknięcie przycisku „kupuję i płacę”. Oznacza to, że wiążąca oferta kupna została złożona.

– Umowa kupna

Klient składa wiążącą ofertę kupna poprzez sfinalizowanie procesu zamówienia i kliknięcie na przycisk „kupuję i płacę”. Wówczas Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie na podany adres e-mail z potwierdzeniem zamówienia. To potwierdzenie zamówienia nie jest jeszcze zawiązaniem umowy. Zawarcie umowy kupna z New Soul Design następuje w momencie, gdy New Soul Design przyjmie zamówienie klienta, wysyłając zamówiony towar i potwierdzając to drugim e-mailem z potwierdzeniem wysyłki.

4. Ceny i koszty przesyłki

a.   Ceny

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i pozostałe elementy składowe, dodatkowo doliczone mogą zostać koszty przesyłki.

b.   Koszty przesyłki

  1. 25zł – Poczta Polska – paczka 24, przy zamówieniach płatnych przelewem zostanie doliczony do cen towarów w zamówieniu,
  2. 25 zł – Paczkomaty 24/7

5. Dostawa

Dostawa dokonywana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz systemu Paczkomaty 24/7. Po wcześniejszym uzgodnieniu, możliwy jest również odbiór osobisty Towaru w siedzibie Sklepu.

Jeśli w ofercie nie jest podane inaczej, czas dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych.

W przypadku, gdy nie wszystkie produkty dostępne są w magazynie, New Soul Design zastrzega sobie prawo do zorganizowania na własny koszt częściowej dostawy, o ile Klient akceptuje takie rozwiązanie.

W przypadku, gdy New Soul Design nie z własnej winy nie jest w stanie dostarczyć zamówionych produktów, New Soul Design może wypowiedzieć umowę. Wówczas sklep New Soul Design powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Klienta i zaproponować podobny produkt. Jeśli jednak nie ma podobnych produktów w ofercie lub też Klient nie życzy sobie zamiany produktu, New Soul Design zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu płatności.

Jeśli doręczony towar został uszkodzony podczas transportu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem New Soul Design. Sklep New Soul Design ma wówczas możliwość reklamacji towaru u ubezpieczyciela. Jeśli Klient nie poinformuje o szkodzie powstałej w czasie transportu, nie ma to żadnego wpływu na ustawowe warunki gwarancji.

6. Zastrzeżenie własności

Towar pozostaje własnością New Soul Design, aż do momentu całkowitej zapłaty za towar.

7. Prawo do odstąpienia od umowy

Klienci, będący konsumentami, mają prawo do zwrotu zamówionych towarów w ciągu 14 dni. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową. Odnośnie do prawa do odstąpienia od umowy i wyłączenia od tego prawa, zastosowanie mają poniższe regulacje. W przypadku dalszych pytań, Klient może skontaktować się z firmą (www.newsouldesign.pl).

Pouczenie o odstąpieniu od umowy.

Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny – w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient (lub upoważniona przez Klienta osoba; nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie firmę New Soul Design telefonicznie lub w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej (New Soul Design – Marta Kozłowska – Derlatka, os. Górali 5, 31-959 Kraków, telefon: 694025398, biuro@newsouldesign.pl). Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie New Soul Design w ciągu 14 dni.

  • Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy, New Soul Design zwróci Klientowi wszystkie poniesione koszty, łącznie z kosztami dostawy, niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

Zwrot pieniędzy następuje za pośrednictwem przelewu bankowego na wskazany przez Klienta rachunek. Klient w żadnym wypadku nie jest obciążany kosztami tego zwrotu. New Soul Design zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru lub też potwierdzenia odesłania tegoż towaru.

Prosimy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać przesyłkę zwrotną na następujący adres:

New Soul Design
Marta Kozłowska – Derlatka,
os. Górali 5, 31-959
Kraków,
Polska

  • Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 dni.

New Soul Design ponosi koszty zwrotu towaru.

Klient musi ponieść koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia standardowego sposobu użytkowania produktu.

Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy (wg art. 38 ustawy o prawach konsumenta)

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów, które zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań.

8. Metody płatności i kupony 

a.   Metody płatności dostępne w sklepie to:

– płatność przy odbiorze osobistym

– przelew na konto bankowe (przedpłata)

Dane do przelewu na konto bankowe:
Nr konta dla przelewów w PLN:
PKO BP SA 10 1020 3541 0000 5002 0153 3280
Odbiorca: Marta Kozłowska
Tytuł przelewu: numer zamówienia
Zamawiający: Imię i nazwisko
Kwota przelewu: końcowa suma rachunku

b.   Kupony

Podczas realizacji kuponów prosimy uwzględnić warunki realizacji, takie jak: wartość, data ważności kuponu itd. Odpowiednia informacja jest dostępna w opisie kuponu. Przy jednym zakupie możliwa jest realizacja tylko jednego kuponu, zniżki. Nie jest możliwa wymiana kuponu na gotówkę lub odliczenie kuponu od wcześniejszych zamówień. Nie jest możliwa sprzedaż kuponów.

9. Reklamacje dotyczące Towarów

a.   New Soul Design Marta Kozłowska – Derlatka,  jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym

b.   Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@newsouldesign.pl. New Soul Design Marta Kozłowska – Derlatka,

zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

c.   New Soul Design Marta Kozłowska – Derlatka jest producentem towarów oraz ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedawanego Towaru.

10. Reklamacje z zakresu świadczenia usług drogą elektroniczną

a.   New Soul Design Marta Kozłowska – Derlatka podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów

b.   Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić New Soul Design Marta Kozłowska – Derlatka o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego.

c.   Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres ul. New Soul Design Marta Kozłowska – Derlatka, os. Górali 5, 31-959, Kraków, lub mailowo pod adres: biuro@newsouldesign.pl.

d.   W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

e.   New Soul Design Marta Kozłowska – Derlatka, zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

11. Ochrona danych osobowych

Firma podchodzi do ochrony danych osobowych Klientów bardzo poważnie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami o ochronie danych osobowych (www.newsouldesign-ochrona-danych-osobowych)

12. Oferent sklepu

New Soul Design
Marta Kozłowska – Derlatka,
os. Górali 5, 31-959
Kraków,
NIP: 7393285657,
REGON: 122616666,

13. Regulacja końcowa

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy New Soul Design

Marta Kozłowska – Derlatka, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy New Soul Design Marta Kozłowska – Derlatka, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę New Soul Design Marta Kozłowska – Derlatka.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Stan prawny regulaminu sklepu: 12 marzec 2016

email marketing powered by FreshMail